Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu oraz „Babel” Szkoła i Księgarnia Językowa s.c. Monika Kaczor Kramarska i Piotr Kramarski zapraszają do udziału projekcie:
„Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim”

Celem projektu  jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób (37K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób przez objęcie  wsparciem w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018
Planowanym efektem projektu jest nabycie kompetencji wiedzy nt. zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 50 osób (37K), nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 11 osób(8K), nabycie umiejętności obsługi komputera przez 18 osób(13K), nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min. 23 osoby(16K), nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami przez min 23 osoby(17K), nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału przez minimum 23(16K) osoby.
Całkowita wartość projektu: 534 846,88
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 427 877,50

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu szydłowieckiego (50 osób), w tym

- osoby bezrobotne - osoby III profilu pomocy zgodnie z ust. z dnia 20.04.2014 o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (25 osób)
- osoby niepełnosprawne (co najmniej 5 osób)
- osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych (50 osób),
- Diagnoza sytuacji zawodowej (50 osób),
- Sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji (50 osób),
- Indywidualny Plan Działania (25 osób),
- Warsztaty rozwoju osobistego (25 osób)
- Warsztat rozwijania inteligencji emocjonalnej (25 osób)
- Grupowe Poradnictwo specjalistyczne (25 osób),
- Szkolenia zawodowe (25 osób)
- Podstawowy kurs obsługi komputera(10 osób),
- Kurs językowy- język angielski  (15 osób),
- Staże zawodowe (25 osób)
- Prace społeczno użyteczne (5 osób)

*Powyższe formy wsparcia są przyznawane Uczestnikom projektu, zgodnie z ich statusem na rynku pracy
i profilem pomocy

Zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerską
- zwroty kosztów dojazdu na szkolenie
- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
- certyfikaty ukończenia szkolenia
- stypendium za szkolenie zawodowe
- asystenta osoby niepełnosprawnej
- wynagrodzenie za staż